ЖасОтан

«ЖасОтан» жастарқанаты
«НұрОтан» партиясының «ЖасОтан» Жастарқанаты 2008 жылғы 14 мамырда Астана қаласында «ЖасОтан» жастарқанатының I Съезіндеқоғамдықбірлестіктұлғасындақұрылған. Ұйымның облыстық, Астана және Алматы қалалықфилиалдары, сондай-ақ, қалалықжәнеаудандықдеңгейдебөлімдері бар. «ЖасОтан» жастарқанатыныңОрталықкеңесінеҚазақстанРеспубликасыныңПарламентіМәжілісі мен барлықдеңгейдегімәслихатдепутаттары, Үкіметтікемесұйымдардыңжастаркөшбасшылары, жасспортсмендер мен мәдениқайраткерлеркіреді. Жастарқанатыныңқұрамын 2012 жылғы есепбойынша 200 мыңадамдықұрайды.

«ЖасОтан» ЖҚ атқарылғанжобалар

 

http://d.semgu.kz/images/stud/jasotan/zhas_Otan2015/emblema_1.jpg«Дипломмен –  ауылға!» жобасы 2009 жылдыңшілдесіненбастапжүзегеасыпкеледі.
Ауылдықжерлердегімамандардың саны мен сапасынжоғарылатуғаарналғанзаңаясындағыжобағаҚазақстанРеспубликасыныңаймақтық даму министрлігі де тартылған.
Жобағаоқуынендібітіргенжасмамандарғанаемес, ауылғатіпті 5 жылдайбұрын бет алғаназаматтар да қатысаалады.

http://d.semgu.kz/images/stud/jasotan/zhas_Otan2015/emblema_2.jpg«Жастар

кадрлықрезерві» – бұлкәсібижетілугеұмтылғанжасмамандардыңреспубликалықдеректербазасы. 2013 жылдыңшілдесінен «Сәттіқадам» жобасыжолғақойылды.
«ЖасОтан» ЖҚ жасқазақстандықтарүшінеліміздіңіріөндірістікмекемелерінде, ұлттықкомпанияларындажәнемемлекеттікоргандарындажүйелітүрдетағылымдамаларынұйымдастырыпотыруүшінжәнежылсайынбелгілішамада квота бөлуүшінаталмышмекемелерменекіжақтымеморандумғақолқойды.

Семей қаласыныңШәкәріматындағымемлекеттікуниверситетінің 
«ЖасОтан» жастарқанаты» қоғамдықбірлестігі
«ЖасОтан» жастарқанатыныңалдындақалыптасужәнесоциализациялауүрдісіндежасазаматтардыңқұқығынқорғау, жастардыдамытудыңтиімдіжүйесінқұружөніндегікелеліміндеттертұр.

http://d.semgu.kz/images/stud/jasotan/zhas_Otan2015/emblema_3.jpg«ЖасОтан» ЖҚ жұмысістейтінжастардыңжасмөлшері 14 пен 29 жасаралығында, барлықәлеуметтіктоптарқамтылған. Жастарқанатыныңәлеуметтікжәнеидеологиялықбастамаларынжүзегеасырубарысындажасерекшеліктерінесәйкесәрбіртоптыңартықшылықтарынескереотырып, жекеқарым-қатынасорнатудықамтамасызетумаңызды.

«ЖасОтан» ЖҚ миссиясы
Ел дамуындағыалғаұмытылудықамтамасызетумақсатындаұлтКөшбасшысысаясатыныңплатформасыаясындаҚазақстанжастарынбіріктіру.

«ЖасОтан» ЖҚ мақсаты

Жастардыбіріктіругеқабілетті, күштіәрісаясибеделдіжастарұйымынқұру.

«ЖасОтан» ЖҚ міндеттері
Ел президенті – пртияКөшбасшысыныңсаясатынқолдаудажастардыбіріктіру. Бұлміндеттіңаясындажастардымемлекеттік-патриоттықнегіздежұмылдыру, жастардыңпартияғадегенсенімінарттырубойыншашараларкешенінжасау, жастардыңортасында ел Президенті – партияКөшбасшысыныңбеделіннығайту.

Жастардыдамытудыңтиімдіжүйесінқұру. 

Ел жастарыныңәлеуметтік-экономикалық, азаматтық, саясижәнебасқа да әлеуметтік-маңыздыбелсенділіктеноңдытәжірибеалуүрдісіне «ЖасОтанның» қатысуынқамтамасызететіншараларкешенінжасауқажет.

Жастардыңқызығушылығы мен құқығынқорғау.
«ЖасОтан» жастарүшінқолданыстағызаңнамалардақарастырылғанқұқықтар мен мемлекеттіккепілдіктердіңтолыққандыжәнесапалыжүзегеасырылуынаөзкүш-жігерінбағыттауықажет.

«ЖасОтан» ЖҚ қызметінежастардыкеңінентартуарқылы «НұрОтан» әлеуметтікбазасынкеңейту.
Партия мүшелерініңқатарынжастарментолықтырудықамтамасызетужәнеолардыңәлеуетінпайдаланудыңтиімдітетіктерінқарастыруқажет. «ЖасОтанның» қызметінебасқа да жастарұйымдары мен қауымдастықтардытартукерек.

Мемлекеттікоргандар мен партия үшінкадрлықрезервтіқалыптастыру.
Мемлекеттікоргандар мен партияныңқатарынтолықтыратын кадр болуғақабілеттіжаскөшбасшылардыанықтаужәнедайындаужүйесінқұрукерек.

 

«НұрОтан» партиясыжанындағы «ЖасОтан» Жастарқанаты» қоғамдықбірлестігі

http://d.semgu.kz/images/stud/jasotan/zhas_otan/zhas_otan.jpgМаксатымыз

1.Қазақстан Республикасыныңжастарынжан-жақтыдамытуүшінәлеуметтік-экономикалық,саясижағдайжасау.

2.Оның рухани–адамгершілік,денешынықтыружәнеинтеллектуалдықәлеуетін ,әлеуметтікмәртебесінжәнеэкономикалықжағдайын ,саяси,құқықтық,экологиялықжәнеруханимәдениетінарттыру.

«ЖасОтан »жастарқанатыныңнегізгіміндеттері:

1.ҚРмемлекеттікжастарсаястынжүзегеасырудакөмеккөрсету;

2.Жастардың саяси ,экономикалық,әлеуметтікжәнебасқақұқықтарынқорғауісінеқатысу;

3.Жастар кәсіпкерлігініңдамуынакөмектесу,Қазақстанныңжасазаматтарынеңбкеккеорналастырудажәрдемкөрсету;

4.Жастардың әлеуметтікмаңыздыбастамалардықолдаужәнежүзегеасыру;

5.Жастардың бойындаҚазақстанғадегенпатриоттықсезім мен азаматтықкөзғарасқадегенжауапкершілікті,республиканыңмемлекеттікрәміздеріне,Қазақстанхалықтарыныңмәденимұрасына ,тілінежәнедәстүрінеқұрметпенқараудықалыптастыру.

Тарихымыз

«ЖасОтан» Жастарқанатыныңтарихы «НұрОтан» партиясыныңқызметіментығызбайланысты. 2008 жылғадейіндербесзаңдытұлғаретіндетіркелмеген «ЖасОтан» ЖҚ партия басшылығыменбастауалғанжобалардыжүзегеасыруғақатысты.
2008 жылдың 17 қаңтарында «НұрОтан» партиясыСаясикеңесініңкеңейтілгенотырысыөткізілді. Осы отырыстаЕлбасы Н.Ә. Назарбаев Жастарқанатыныңсъезінөткізутуралыұсынысжасағанболатын. «ЖасОтан» Жастарқанатыныңалғашқысъезі осы жылдыңкөктемайынабелгіленді.

2008 жылдың 14 мамырындаеліміздіңАстанасында «НұрОтан» партиясыжанындағы «ЖасОтан» Жастарқанатының І съезіөтті. ӨзініңсөзіндеЕлбасы, Президент Н.Ә.Назарбаев «ЖасОтан» ЖҚ алдынабіріншікезектегітапсырмалардықойды. Елбасы «ЖасОтан» ЖҚ мемлекеттікжастарсаясатынжүзегеасырудағырөлінатап, еліміздіңәрбіржасазаматыныңөзініңәлеуетіндамытаалуғамүмкіндігі бар, бәсекелесугеқабілеттіжекетұлғаретіндеқалыптасуыүшінбарлықжағдайдыжасауғашақырды.

http://d.semgu.kz/images/stud/jasotan/zhas_otan/zhas.png«ЖасОтан» ЖҚ І съезінедейін «НұрОтан» партиясыныңбастамасыменжастардыңнегізгізаңдыққұжатыҚазақстанРеспубликасының «Мемлекеттікжастарсаясаты» туралыЗаңынталқылаубойыншапарламенттіктыңдауларөткізілді. Осы тыңдаулараясындаеліміздіңбарлықаймақтарындажастарконференцияларыөткізіліп, съезге 310 делегат таңдалған. СъезгеҚазақстанРеспубликасыжастарұйымдарыныңөкілдері, партия мүшелеріжәнеСаясикеңесбюросыныңөкілдері, мемлекеттікоргандардыңжетекшілері, ҚРПарламентініңдепутаттары, Үкіметөкілдері, ҚазақстанхалқыАссамблеясыөкілдері, БАҚ, мемлекеттікемесұйымдардыңөкілдерісоныменқатаршетелденкелгенжастарқатысты. «ЖасОтан» ЖҚ қызметі І съезд делегаттарыбекіткенжарғыжәне 2008-2011 жылдарғаарналғанқызметстратегиясыбойыншажүргізілді. Осы съезде өткізілгенсайлауда «ЖасОтан» ЖастарқанатыныңатқарушыхатшысыболыпНұрланӨтешевсайланды.

2012 жылдың 16 қарашасында «ЖасОтан» ЖҚ «Арман. Еңбек. Сенім.» аттыұранымен II съезіөтті. Съезде еліміздіңжастарсаясатынжаңадеңгейгешығаруғабағытталған 2020 жылғадейінгі «Жастар – Отанға!» стратегиясықабылданды.

«ЖасОтан» ЖҚ стратегиясыныңжобасынеліміздіңбарлықаймақтарындағыжастарұйымдарыныңөкілдері, студенттер, жұмысшыжастар, спортшылар, мәдениетқайраткерлеріталқығасалды. Стратегияның 11 негізгіқызметбағдары бар, олардыңішіндесапалыбілім, еңбек, жастардыңәлеуметтікбейімделуініңбасты факторы, мәдени даму мен бірлік, жастардыңкәсіпкерлігіндамыту, ғылымдыдамыту, волонтерлікқозғалысжәнетағыбасқалары.

Съезгешетелденкелгенжастарменбірге 9 мыңнанастам делегат қатысты.

Съездекелесі 4 мәселеқарастырылды:

  1. «ЖасОтан» ЖҚ-ның 2020 жылғадейінгіСтратегиясыұйымқызметіүшінжаңабағытқаайналды.
  2. «ЖасОтан» ЖҚ Жарғысынажастарсаясатындамытуғабайланыстыжаңаөзгертулер мен толықтыруларенгізілді.
  3. «НұрОтан» партиясыжанындағы «ЖасОтан» ЖҚ Орталықкеңесісайланды.
  4. НұрланСыдықов «ЖасОтан» ЖҚ Атқарушыхатшысыболыпсайланды.

«Жасотан » Жастарқанаты Семей қаласыныңШәкәріматындағымемлекеттікуниверситетінде 2009 жылықазанайындақұрылды.Қазіргітаңдабелсендіжастарымызөзжұмысынжоғарыдәрежедеатқаруда.

 

 

http://d.semgu.kz/images/stud/jasotan/zhas_otan/zhasOtan_struc.jpg

 

0YTUEWFlSLM Гизатов Талғат

Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің «Жас Отан» ЖҚ Қоғамдық Бірлестігінің төрағасы

IMG-20161005-WA0017 Нұрмұхамет Архат

Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің «Жас Отан» ЖҚ Қоғамдық Бірлестігінің төраға орынбасары

IMG-20161005-WA0027 Сейлбекова Гүлбану

Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің «Жас Отан» ЖҚ Қоғамдық Бірлестігінің төраға орынбасары

IMG-20161005-WA0019 Тасболатова Назерке

Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің «Жас Отан» ЖҚ Қоғамдық Бірлестігінің хатшысы

IMG-20161005-WA0021 Копабаева Диана

Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің «Жас Отан» ЖҚ Қоғамдық Бірлестігінің спорт секторы

IMG-20161005-WA0024 Советова Гульдана

Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің «Жас Отан» ЖҚ Қоғамдық Бірлестігінің факультет өкілдерінің жетекшісі

IMG-20161005-WA0022 Сатканова Аяулым

Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің «Жас Отан» ЖҚ Қоғамдық Бірлестігінің PR менеджері

IMG-20161005-WA0026 Медеуова Аяулым

Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің «Жас Отан» ЖҚ Қоғамдық Бірлестігінің сыртқы істермен жұмыстың жетекшісі

IMG-20161006-WA0003 Бердірахманова Еңлік

Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің «Жас Отан» ЖҚ Қоғамдық Бірлестігінің қазақ филологиясы факультетінің өкілі

IMG-20161005-WA0097 Қошқарова Ұлданай

Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің «Жас Отан» ЖҚ Қоғамдық Бірлестігінің жаратылыстану математика факультетінің өкілі

IMG-20161005-WA0076 Арғынғазин Мейрам

Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің «Жас Отан» ЖҚ Қоғамдық Бірлестігінің тарих және педагогика факультетінің өкілі

10 наурыз күні «Жігіт сұлтан – 2017» байқауының сыртқы сайысы «Жігіт мергені»

1 наурыз 2017 ж алғыс айту күніне орай ұйымдастырған акция.

 

 

 

 

Қазақстан Республикасының Тəуелсіздігінің 25 жылдығына орай факультетаралық “Мəңгілік елге-мың тағзым” атты əн байқауы

 

 

 

 

 

Қараша айының 5-жұлдызында қалалық футболдан жарыс өтті.

30 қазан күні «Ардагерлерді ардақтайқ» жобаның аясында “Үлкенге-құрмет, кішіге ізет” атты акция өтті

17 қазан күні «Кітап алтын қазына» акция өтті.

8 қазан күні«Талантты жастар қайдасың?!» шығармашылық үйірмешілік жәрменкесі

21 қыркүйек күні «Бірлігіміз жарасқан-біз боламыз Жас Отан»Семинар-тренинг өтті.

12 қыркүйек күні Студенттік парламентпен ұйымдастырған «Жас Отан»ЖҚ таныстырылым кеші