Кафедра меңгерушісі: Садыкова Райгуль Алимгазиевна
БАЙЛАНЫСТАР

Телефон: +7 (7222) 77-32-09
Мекен жайы: Қазақстан Республикасы 071400, Cемей қаласы, Қашаған көшесі 1, 113 кабинет
E-mail: boilog113@mail.ru

Жаратылыстануфакультетініңнегізі 1936 жылықаланған, бұлуақыттафакультеттебірғана химия кафедрасыболған. 1937 жылы зоология және ботаника кафедрасықұрылды, кафедраны Елизарьева М.Н.басқарды. Кафедрадапрофессорлар – Чехович З.Л., БазаеваА.А.,Воропаев Т.С., Троицкая З.Ф. жұмысатқарды.

1941 ҰлыОтансоғысыбасталып,Семейқаласындағыкөптегенэвакуациялықжұмыстарғабайланыстыкафедрадаөзгерістерболды.Кафедра ботаника және зоология кафедраларыболыпекігебөлінді.

Зоология кафедрасын профессор Беляев М.М. басқарды. 1944 жылы профессор Беляев М.М. Мәскеугекетуінебайланысты кафедра меңгерушісіболыпБазаева А.А.тағайындалды.

1954 жылыкафедраныбасқаружөнінде конкурс жарияланып, нәтижесіндекафедраныбасқаруға Минск қаласынан а/ш.ғ.к., доцент Роберман С.Л. келді.

1956 жылғы конкурс бойыншакафедраныбасқаруғаб.ғ.к., зоолог Панченко С.Г. өтті.

1959 жылыкафедрағадоценттер Безруков Н.И, Соколова М.Г. жұмысқа тұрады.1963 жылданбастапкафедраны доцент Безруков Н.И. басқарды.

1963-1967 жылдараралығындажұмысқаТөребаев С.С., Васильева Н.В., Тусупов О.А., Тусупова К.С. жәнеКәкімжанова Ғ.А. алынған.

1964 жылы доцент Безруков Н.И. докторантурағатүсіп,конкурсбойыншакафедраға Гомель қаласынанб.ғ.к. ПолитькоО.Г.келді, олкафедрада 2 жылжұмысістейді.

1969 жылыТөребаевС.С.ҚазПИ-нааспирантурағатүседі.ОсыданкейінкафедрағаҚазануниверситетініңаспирантурасынбітірген, ихтиолог Соколов Л.Г. жәнеҚазМУаспирантурасынбітірген, б.ғ.к. Сариев Б.С. келді.

1969 жылыжелтоқсанайында зоология кафедрасы зоология жәнеадамжәнежануарларанатомиясы, физиологиясыболыпекігебөлінді. Зоология кафедрасын 1971 жылғадейінб.ғ.к., доцент Афремова М.Е. басқарды.1971 жылданбастап 1995 жылғадейін зоология кафедрасынб.ғ.к., доцент Сариев Б.С., б.ғ.к., доцент Колесников В.А., в.ғ.к., доцент Даутбаев Р.Д., в.ғ.к., доцент Усенов А.У. жәнеб.ғ.к., доцент Тусупова К.С. басқарған.

1969 жылдан 1995 жылғадейінадамжәнежануарларанатомиясы, физиологиясыкафедрасынбасқарғандар – м.ғ.к., доцентПогорелова Г.И.,   м.ғ.к., доцент Демидов В.А., б.ғ.к., доцент Сайдахметова А.С., б.ғ.к., доцент Абдишева З.В.
Зоология жәнеадамжәнежануарларанатомиясы, физиологиясыкафедралары (1992 ж.):1-қатар, солданоңғақарай:Сапарова Г.С., Сайдахметова А.С.; 2-қатар: Ахмеджанова Г., Мырзаханов Н.М., Усенов А.У., Тусупова К.С., Кокеджанова О.Г., Токтаубаева М.;3-қатар: Байбурин М.Б., Даутбаев Р.Д., Рахимбаева К.Т., Хромов В.А., Алпысбаева Ж.А.

 

Ботаника кафедрасында1960 жылдан 1980 жылғадейін кафедра меңгерушілеріболғандар – б.ғ.к., доцент Троицкая З.Ф., п.ғ.к., доцент Лагутина Е.И., б.ғ.к., доцент Ермолаева Т.Ф.

1980 жылдан 1995 жылғадейін ботаника кафедрасынб.ғ.к., доцент Карипбаева Н.Ш. 15 жылбасқарды.

 

Ботаника жәнеадамжәнежануарларанатомиясы, физиологиясыкафедралары (1976 ж.), солданоңғақарай: Құдайбергенов Қ.Қ., Морозова С.С., Карипбаева Н.Ш., Погорелова Г.И., Усенов А.У., Боркова Н.С., Князева Я.Г.
Ботаника кафедрасы (1989 ж.), солданоңғақарай:Ермолаева Т.Ф., Масленникова Н.П., Серебрякова Т.И.(Москва қаласындағыпедагогикалықинституттың профессоры), Карипбаева Н.Ш, Кушенова Б.Ш., Наимиллер Г.Я., Титоренко В.П., Яркова Н.А.
Ботаника кафедрасы (1991 ж.):1-қатар, солданоңғақарай: Лагутина Е.И., Карипбаева Н.Ш., Иванова Г.С.; 2-қатар:Масленникова Н.П., Ермолаева Т.Ф., Слямгожина Г.Т., Какимова К.А., Тазабаева К.А.; 3-қатар: Бурулько В.П., Полевик В.В., Башкирцева С.Г.

1995 жылы Семей университетіқұрылуынабайланысты ботаника және зоология кафедраларыбіріктіріліп, жалпы биология кафедрасықұрылды. 1995 жылданбастап, осы уақытқадейін кафедра меңгерушілеріболыпқызметатқарғандар–б.ғ.к., доцент Рахимбаева К.Т., б.ғ.к., доцент Абдишева З.В., а/ш.ғ.к. Туманбаев В.М. жәнеб.ғ.к. Қалиева С.Қ.

Кейінгіонжылдықтакафедрадастуденттергебілімбергенжәнеқазіргікездебілімберіпжүргеноқытушы-ғалымдар: профессор Стамбеков С.Ж., доценттер – Карипбаева Н.Ш., Хромов В.А., Урманов Г.Г., Усенов А.У., Силыбаева Б.М., Абдишева З.В., Тазабаева К.А., Туманбаев В.М., Қалиева С.Қ., Қуанышбаева М.Ғ., Садықова Р.А., Аралханов М.С., ағаоқытушылар – Жумадилова Р.Ж., Полевик В.В., Зверкович Р.М., Жилкыбаева С.Д., Құнанбаева С.Қ.
Жалпы биология кафедрасы (2000 ж.):1-қатар, солданоңғақарай: Карипбаева Н.Ш., Бодауова Ш., Барабанова Е.К., Тусупова К.С., Зверкович Р.М.; 2-қатар: Садықова Р.А., Есеналинова Н.К., Құспекова А.Ш., Шакирова А.Т., Жылқыбаева С.Ж., Омарханова С.Қ., Рахимбаева К.Т., Сапарова Г.С., Сатаева А.Р., Алпысбаева Ж.А., Кокеджанова О.Г.

Көптілді білім беру мектептерінде білім беруге бағытталған бәсекеге қабілетті жоғары білімді мамандарды даайындау. Оқыту мен тәрбиенің жоғары сапасын көтеру, қоғамдық -ғылыми және адамгершілік- мәдени құндылықтарды сақтау , жаһандық білім беру, ғылыми және ақпараттар заманында еліміздің білімділік және жоғары мәдени статусын қамтамасыз етуге үлесін қосатын, аймақтағы еңбек нарығында бәсекелестікке қабілетті педагогикалық, ғылыми, жоғары білікті мамандарды даярлау.

Биология кафедрасы биология және биологиялық білім беру саласында оқу, әдістемелік және ғылыми зерттеу жұмыстарын жузеге асыру мен қатар білім алушылармен тәрбие және оқудан тыс жұмыстарымен айналысады. Кафедра биология ғылымы саласындағы педагогикалық және ғылым кадрларды дайындауды жүзеге асырады.

  1. Кафедра профессорлар-оқытушылар құрамының шет тілінің біреуін меңгеру – 15%.
  2. Дәріс оқуға шет ел ғалымдарды шақыру – 1 ғалым.
  3. Кафедра ҒЗЖ-ның тақырыптары бойынша оқытушылар мен студенттерді 90 % жұмылдыру.
  4. Кураторлық топ студенттерінің 85 % спорттық секция, шығармашылық клубтарға, СҒЗЖ, НСО жұмылдыру.
  5. Кафедра түлектерін жұмыспен қамту – 85%.