Кафедра меңгерушісі: Жайлаубаев Далел Тлеугазиевич
БАЙЛАНЫСТАР

Телефон: +7 (7222) 35-24-50.
Мекен жайы: Қазақстан Республикасы 071400, Cемей қаласы, Физкультурна к-сі 4,
E-mail: kaf.tehmach@semgu.kz

2004 жылданбері 5В071200 «Машинажасау» мамандығыбойыншаҚазақжәнеОрыстілдеріндеманандардайындалыпкеледі.Оқумерзімі 4 жыл, оқытуформасы – күндізгі; күндізгі форма бойынша – 3 жыл (арнайы орта білімненкейін); күндізгі форма бойынша – 2 жыл (қашықтаноқытутехнологиясыбойынша).Күндізгі oқу жүйесі бойынша алғаш шығарылым 2008 жылы орын алды.

2013 жылы Қазақстан  Республикасы Үкіметінің №13013970 Жарлығына сәйкес,  2013 жылдың 28 тамызында мамандық даярлау лицензиясы қайта рәсімделді.

2015 жылы 5В071200 – «Машина жасау» мамандығы білім беру сапасын қамтамасыз етудегі қазақстандық тәуелсіз агенттігінің аккредиттеуінен өтті, Институционалдық аккредиттеу – 10.10.2015 жылғы №AA0008.

2-4 желтоқсан 2014 университет сапа менеджменті жүйесінің ресертификациялық аудиттен сәтті өтті. 2018 жылдың 13 қаңтардына дейін неміс сертификаттау жөніндегі орган компанияның TÜV SÜD Management Service GmbH берген халықаралық стандартқа университетінің ИСО 9001-2008 Сапа менеджменті жүйесі Халықаралық сертификаты №1210049381 TMS сәйкестігі.

2015-2016 оқу жылында студенттер контингенті 138 адам болды, 105 – ҚР БҒМ грантты, 33 студент келісім-шарт негізінде қабылданады. Аттестациялау уақытында бітіруші курс студенттері контингентінің саны 42 адамды құрады, олардың 36 күндізгі бөлімде оқиды.

Университетті бітіргеннен кейін 5В071200 – «Машина жасау» мамандығы бойынша техника және технологиялар бакалавры академиялық дәрежесі беріледі.

Оқу-әдістемелік құжаттама (SES, ақымақ және Rupa 5В071200 «Машина жасау» мамандығы бойынша) болуы, мамандықтар 5В071200 «Машина жасау», 6М071200 «Машина жасау технологиясы» тән және жұмыс оқу жоспарлары – 100%. 5В071200 «Машина жасау» мамандығы бойынша оқу жұмыс жоспарлары қолданыстағы стандарттарға сәйкес типтік оқу жоспарлары негізінде жасалады. 5В071200 «Машина жасау» мамандығының түлегі студент үшін дамыған біліктілік талаптары.

2015-2016 жылы: 6М071200 – «Машина жасау» мамандығы бойынша 10 магистрант білім алуда, олардың 4 мемлекеттік тілде оқиды.

Кафедра келесі оқу-зертханалық ауданы жалпы пайдалы ауданы 458,56 шаршы метр болып табылады

Оқу зертханалары қолданыстағы өнеркәсіптік қондырғылар жабдықталған. Дәрістер және зертханалық сабақтарда, келесі техникалық оқу: компьютерлер, экранда бейне проектор, микроскоптар және басқалар пайдаланылады металл қорытпаларының микро және макроструктуры анықтау үшін.

5В071200 «Машина жасау» мамандығының бакалавры, 6М071200 «Машина жасау» мамандығыныңмагистрларынжұмысберушілердіңталаптарынескереотырыпквалификацияланғанбәскелескеқабілеттімамандардыдаярлаудатұлғалардыақыл-ойлы, мәдениеттіжәнетәрбиелібағыттадамыту.

«Машина жасаутехнологиясыжәне механика» кафедрасыныңталпынысы:

  • сыртқыфакторлардыңжиіөзгерістерініңшарттарынақатыстысапаныкүнделіктіөмірлікмағынатүріндеалғақою;
  • сұранысқақажеттіліктіалдын-ала болжаужәнеқанағаттандыру;

сапаныжақсартудыңшегіжоқжәнеәрбірқызметшібұлпроцесскеөзүлесінқосуғаміндеттідегенереженіұстану.

  1. Нольден жоғары инфакт-факторы және дәйексөз индексі (Хирша, CJR, РИНЦ және т.б.) бар жетекші ғылыми журналдарда ғылыми мақалалар жариялау.
  2. Академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша оқу жылында «Машина жасау» мамандықтары  бойынша  1 студенттің немесе магистранттың баруы.
  3. Университет шеңберінде тәрбие ісі жөніндегі іс-шараларға кафедра студенттері мен магистранттарын кем дегенде 40% тарту.
  4. Мемлекеттік тілде пәндерді оқытуда оқу үрдісі мен оқу-әдістемелік жұмыстарын жетілдіру.
  5. Ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындауда білім алушылардың деңгейін жоғарлату-75%.
  6. Түлектерді жұмыспен қамту-80%.
  7. Кафедра ПОҚ квалификациясын жоғарлату 10%-дан кем емес.