Кафедры меңгерушісі: Степанова Ольга Александровна
БАЙЛАНЫСТАР

Телефон: +7 (7222) 35-46-02
E-mail: kaf.tf@semgu.kz

Кафедра 1984 жылы Семей етжәнесүтөнеркәсібініңтехнологиялықинститутында «Тоңазытқыш-компрессорлымашиналар мен құрылғылар» атыменқұрылған. Кафедраныңалғашқымеңгерушісіболыпт.ғ.к., доцент Холдин Н.В. тағайындалды.

1996 жылы Семей мемлекеттікуниверситетіқұрылғаннанкейін кафедра «Төменгітемпературалардыңтехникасы мен физикасыжәнетехнологиялықпроцестердіавтоматтандыру» депатанды, олмерзімде кафедра меңгерушісіт.ғ.к., доцент Асамбаев А.Ж. болды.

2004 жылы, мамандықтардыңжаңаклассификаторларыненгізугебайланысты, кафедра «Техникалық физика» дегенжаңаатқаиеболды, солмерзімдекафедраныңмеңгерушісіҚазақстанРеспубликасыныңҰлттықядролықорталығының бас директорыныңбіріншіорынбасары, ф.-м.ғ.д. Жотабаев Ж.Р. болды.

2008 жылыкафедраныңаты «Техникалық физика жәнежылуэнергетика» болыпөзгеріп, ал кафедра меңгерушісіболыпт.ғ.д. Мукушева М.К. тағайындалды.

ҚР ҰЯО-да (Курчатов қ.) кафедра филиалы жұмысістейді. Мұнда «Техникалық физика» мамандығыбойыншаарнайыпәнсабақтары, іс-тәжірибеніңбарлықтүрлері мен дипломдықжобалауөткізіледі.

Кафедраныңжұмысбарысындаәржылдарыжұмысістегенжетекшіғалымдар:

– профессорлар: Зайцев Е.Д., Свинцов В.Я.;

– доценттер: Холдин Н.В., Яценко Н.А., Ли В.Т., Шингисов А.У., Асамбаев А.Ж., Золотов А.Д. және т.б.

2011 жылдан қазірге дейін Степанова Ольга Александровна «Техникалық физика және жылуэнергетика» кафедрасының меңгерушісі болып табылады.

Физика және энергетика саласында теориялық және практикалық терең білімі бар жоғары білікті, бәсекеге қабілетті мамандар дайындау.

Кафедра міндеттері:

 • еңбек нарығында ҚР МЖМБС талаптарымен іске асырушы бағдарламалар арқылы жоғарғы оқу орнынан кейінгі және қосымша профессионалдық білім беру негізіндегі кафедраға бекітілген мамандарды дайындау;
 • кафедрамен бекітілген пәндер бойынша оқу процесін іске асыруда бекітілген оқу жоспары мен пән бағдарламасына сәйкес іштей және қашықтан оқыту формаларын дайындау;
 • кафедра профиліне сәйкес ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізу;
 • кафедраның компетенциясы аясында сапа аумағында университеттің жетекшілік саясатын іске асыру;
 • білім алушының білім-ғылым аясы процесінде жекелей интеллектуалды, мәдени және өнегелі біліктіліктерін дамытуға жағдай жасау.

Қызметтердің негізгі түрлері:

 • мамандарды дайындау және түлектендіру бойынша өзекті оқу бағдарламасын әзірлеу;
 • кафедраның оқу пәндерін оқытудағы оқу-әдістемелік кешендермен қамтамасыз ету;
 • кафедраның пәндері бойынша жұмысшы оқу жоспарына сәйкес барлық оқу сабақ түрлерін жүргізу, олардың сапасын қамтамасыз ету;
 • білім алушымен оқу материалдарын игеру мүмкіншілігін арттыру үшін білім беруде заманауи білім беру технологиясы мен түрлерін әзірлеу және пайдалану;
 • білім алушылардың өздік жұмысын оқу-әдістемесіне енгізу және ұйымдастыру;
 • барлық профессионалдық іс-тәжірибе түрлеріне, білім алушыларды машықтандыру, курстық және дипломдық жобалар (жұмыстар), магистерлік диссертациялар, докторлық диссертацияларға жетекшілік ету және ұйымдастыру;
 • мамандарды дайындауда кәсіпорынмен, ұйымдар мен мекемелермен жұмысшы ынтымақтастық түрлерін дамыту;
 • кафедраның профиліне сәйкес ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру;
 • магистратура және phD-докторантура негізінде ғылыми-педагогикалық кадрларды дайындау;
 • мемлекеттік және халықаралық ғылыми бағдарламалармен, кафедра аралық және жоғарғы оқу орын аралық ғылыми зерттеулерге қатусы;
 • ғылыми зерттеу және машықпен алмасу аясында алдыңғы қатарлы қазақстандық және шетелдік ЖОО университет аралық байланыстарды орнату;
 • студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру және жетекшілік ету;
 • білім алушыларда патриоттық сезімдерін, азаматшылық, интернационализм, жоғарғы мораль және инабаттылық, өнегеліктілігін құру;
 • кафедраның жалпылама іс-шараларына белсенді түрде қатысу арқылы салауатты өмір салтын жүргізуді ынталандыру;
 • таңдалған мамандық бойынша ой қабілетін кеңейту, ой-өрісті дамыту бойынша кафедраның профилі бойынша тақырыпты іс-шараларды өткізу арқылы жүргізіледі;
 • орташа жалпыға ортақ білім беру ұйымдарында, профессионалдық мектептерде, профессионалдық лицейлер мен колледждарда кәсіби бағыт бағдар беру жұмыстары жүргізілуде.
 • Үш магистраттың Ресей мемлекетінің жетекші ЖОО-нда  ғылыми тағылымдамадан  өтуі.

  Нөлдік емес импакт-факторы және дәйексөз индексі (Скопус, РИНЦ және т.б.) бар журналдарда ғылыми еңбектерді  жариялау – 4.

  Бұқаралық ақпарат құралдарында иммидждік мақалалрды жариялау – 1.

  Ғылыми конференция жинақтарында кем дегенде 5 тезис жариялау.

  Оқу құралын жариялау – 1.

  Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары мен университеттің қоғамдық өміріндегі белсенділігің 10% -ға арттыру.