Декан: Искакова Маржан Оразгалиевна, педагогика ғылымдарының кандидаты, PhD доктор.
БАЙЛАНЫСТАР

Телефон: +7 (7222) 31 60 29
Мекен жайы: Қазақстан Республикасы 071400, Cемей қаласы, Глинки 20 а

Гуманитарлықфакультетінің  деканы – ИскаковаМаржанОразгалиевна, педагогика ғылымдарының кандидаты, PhD доктор.

Декан факультетінің орынбасарлары:

Мукатаева Алмагуль Калкамановна, педагогика ғылымдарының магистрі.

Хусаинова АйгульКайкеновна, гуманитарлықғылымдар магистрі.

Гуманитарлық факультет келесі білім беру бағдарламалары бойынша дайындық жүргізеді.

Бакалавриат бойынша білім беру бағдарламаларының реестрі

 

Код жәнебілім аясының классификациясы Код жәнедаярлау бағытының классификациясы Код және бакалавриат білім беру бағдарламалар тобының классификация Код және ОП атауы
6В01 Педагогикалық ғылымдар 6В011 Педагогика и психология В001 Педагогика и психология 6В01101 Педагогика и психология
6В012 Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбие педагогикасы В002 Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбие 6В01201 Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбие
6В013 Пәндік мамандандырусыз мұғалімдерді даярлау В003

Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі

6В01301 Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі
6В016 Гуманитралық пәндер бойынша мұғалімдерді даярлау В015 Гуманитралық пәндер бойынша мұғалімдерді даярлау 6В01601 Тарих
6В017 Тіл мен әдебиет  бойынша мұғалімдерді даярлау В017 Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау 6В01703 Орыс тілі мен әдебиеті
6В01704 Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті
В018 Шетел тілі  мұғалімдерін даярлау 6В01705 Шет тілі: екі шет тілі
6В02 Өнержәнегуманитарлық ғылымдар 6В022 Гуманитарлық ғылымдар В034 Тарих и археология 6В02201 Тарих
6В023 Тілдер және әдебиет В036 Аударма ісі 6В02301 Шетел филологиясы
6В02302 Аударма ісі
В037 Филология 6В02304 Филология (орыс)
6В03 Әлеуметтікғылымдар, журналистика және ақпарат 6В031 Әлеуметтікғылымдар В040 Саясаттану және азаматтану 6В03101 Саясаттану
В041 Психология 6В03102  Психология

 

Магистратура  бойынша білім беру бағдарламаларының реестрі

Код жәнебілім аясының классификациясы Код жәнедаярлау бағытының классификациясы Код және бакалавриат білім беру бағдарламалар тобының классификация Код және ОП атауы
7М01 Педагогические науки 7М011 Педагогика және психология М001 Педагогика және психология 7М01101 Педагогика және психология
7М012 Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбие педагогикасы М002 Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбие 7М01201 Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбие
7М013 Пәндік мамандандырусыз педагогтардыдаярлау М003 Пәндік мамандандырусыз педагогтарды даярлау 7М01301 Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі
7М016 Гуманитарлық пәндер бойынша педагогтарды даярлау М016 Тарих педагогтарын дайындау 7М01601 Тарих
7М017 Тіл мен әдебиет  бойыншапедагогтарды даярлау М019 Шетел тілі  педагогтарын даярлау 7М01702 Шет тілі: екі шет тілі
7М02 Искусство и гуманитарные науки 7М022 Гуманитарлық ғылымдар М053 Тарих және археология 7М02201 Тарих
7М023 Тілдер және әдебиет М060 Филология 7М02302 Филология (орыс)
7М03 Әлеуметтік ғылымдар, журналистика жәнеақпарат 7М031 Әлеуметтік ғылымдар М066 Психология 7М03101 Психология

 

Докторантура бойынша білім беру бағдарламаларының реестрі

Код жәнебілім аясының классификациясы Код жәнедаярлау бағытының классификациясы Код және бакалавриат білім беру бағдарламалар тобының классификация Код және ОП атауы
8D01 Педагогикалық ғылымдар 8D016 Гуманитралық пәндер бойынша педагогтарды даярлау D016 Тарих педагогтарын даярлау 8D01601 Тарих

 

Факультет құрамына 5 оқу кафедрасы кіреді.

 

  • Педагогика оқукафедрасы – кафедра меңгерушісі, педагогика ғылымдарыныңдокторыМейрамбековаМейрамгульЗейнегабуловна. «Мектепкедейінгіоқытужәнетәрбиелеу», «Бастауышоқытудыңпедагогикасы мен әдістемесі» білім беру бағдарламаларыбойыншабакалаврлар мен магистрлердідаярлаудакадрлықжәнемазмұндықамтамасызетудіжүзегеасырады.
  • Психология оқукафедрасы – кафедра меңгерушісі, психология ғылымдарының кандидаты ДжумажановаГүлжанарКәкімжанқызы. «Педагогика және психология», «Психология» білім беру бағдарламалары (бакалавриат, магистратура) бойыншадайындықтықамтамасызетеді.
  • Тарихжәнесаясаттануоқукафедрасы –кафедра меңгерушісі, тарихғылымдарының кандидаты МайраСансызбайқызыИбраемова. «Тарих», «Саясаттану» білім беру бағдарламаларыбойыншабакалаврларды, магистрлердіжәнеPhDдокторларындаярлаудакадрлықжәнемазмұндықамтамасызетудіжүзегеасырады.
  • Шетел және орыс филологиясы оқу кафедрасы-кафедра меңгерушісі, филология ғылымдарының кандидаты «Шет тілі: екі шет тілі», «Шетел филологиясы», «Аударма ісі», «Орыс тілі мен әдебиеті», «Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті», «Филология» (орыс тілінде) білім беру бағдарламалары бойынша бакалаврлар мен магистрлерді даярлауда кадрлық және мазмұнды қамтамасыз етуді жүзеге асырады.
  • Көптілділік оқу кафедрасы – кафедра меңгерушісі, филология ғылымдарының кандидаты, профессор Исмаилова Ғайнигүл Қабидоллақызы. Жалпы университеттік көптілді білім беруді жүзеге асырады.

 

Халықаралық ынтымақтастық:

Факультеттің халықаралық ынтымақтастық саласындағы қызметінің басым бағыттары мен міндеттері: студенттердің, магистранттардың және профессорлық-оқытушылар құрамының жақын және алыс шетелдердің жоғары оқу орындарымен академиялық ұтқырлығын дамыту; қазақстандық және Халықаралық бағдарламалар аясында жүзеге асырылатын халықаралық жобаларға қатысу; шет елдердің ғылыми мекемелерімен және жоғары оқу орындарымен бірлескен ғылыми зерттеулер жүргізу және т.б. болып табылады.

Гуманитарлық факультет бірқатар университеттермен тығыз байланыста:

– Алтай мемлекеттік педагогикалық академиясы (Барнаул);

– Томск мемлекеттік педагогикалық университеті (РФ);

– Вильнюс Эдукологиялық университеті (Литва);

– Кония Университеті Нежметтин Ербакан (Түркия),

– Памуккале Университеті (Түркия),

– – Мимар Синан өнер университеті,

– Тува гуманитарлық зерттеулер институты (Рес.Тува),

– Шығыс тілдері мен өркениеттер ұлттық институты (Франция),

– ТЕМПУС-4 халықаралық ғылыми жобасы

Жұмыс берушілермен ынтымақтастық түрлері:

— ұйымдастыру практика:

– Ашық есік күндері;

– Түлектер жәрмеңкесі.

Гуманитарлық факультет заманауи талаптар мен мемлекет қажеттілігіне сәйкес педагогикалық кадрларды сапалы даярлау бағытында жемісті жұмыс істейді. Факультет түлектеріне жүз пайыз жұмысқа орналасуға, түрлі ұйымдарда қызықты және жоғары ақы төленетін жұмыстарға кепілдік беріледі.

Гуманитарлық факультет 2019 жылы тарих-педагогика және шетел және орыс филологиясы факультетінің бірігуі нәтижесінде құрылды.

Мемлекеттік тілді ғана емес, сондай-ақ шет тілдерін меңгерген, күнделікті және кәсіби қарым-қатынаста өз білімін пайдалана алатын, білім берудің барлық деңгейлерінің нормативтік-құқықтық актілерінде оңай бағдарланатын, білім беруде инновациялық технологияларды пайдалана алатын, сондай-ақ тез өзгеретін заманауи әлемде жұмылдыруға қабілетті жоғары білікті, бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау.

  1. Факультеттің ПОҚ дәрежелігін кафедра бойынша жылына 2 адамнан кем емес арттыру.
  2. Тағылымдамалар, біліктілікті арттыру курстары арқылы факультеттің профессорлық-оқытушылық құрамының кәсіби шеберлік деңгейін арттыру.
  3. Факультеттің ПОҚ қатарынан” 2019 жылдың үздік оқытушысы ” атағын алу — 1 оқытушы.
  4. ПОҚ мақалаларын импакт-факторы жоғары шетелдік журналдарда жариялау – әр кафедрадан 1 мақала.
  5. ҚР, жақын және алыс шетелдердегі ЖОО-да академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша студенттер мен магистранттарды оқыту-4 студент, 1 магистрант және 1 PhD докторант.

Факультет оқытушылары үнемі ғылыми-педагогикалық кадрлардың біліктілігін арттыру курстарынан өтеді. ПОҚ біліктілігін арттыруды растайтын сертификаттар бар.

Жыл сайынғы республикалық «ЖОО үздік оқытушысы» байқауына қатысады. 2013 жылы ф.ғ.канд.кафедра меңгерушісі Исмаилова Г. К. және псх.ғ.канд. психология оқу кафедрасының меңгерушісі Джумажанова Г.К., 2015 жылы психология кафедрасының доценті Турсунгожинова Г. С., 2018 жылы психология кафедрасының PhD докторы Оралканова И. А.  «ЖОО үздік оқытушысы»  атағына ие болды.

«Үздіксіз білім беру тұжырымдамасы» аясында факультетте жан-жақты дамыған, шығармашылық тұлғаны қалыптастыруға, белсенді өмірлік ұстанымы бар, еңбек нарығында бәсекеге қабілетті заманауи мамандарды дайындауға бағытталған студенттік өзін-өзі басқару жүзеге асырылады (кіші деканат, студенттердің ғылыми қауымдастығы, баспасөз клубы, “ЖасОтан”жастар қанаты).

Гуманитарлық факультетте құрылған тәрбие жүйесі әлеуметтік – маңызды нормалар мен құндылықтарға бағытталған, педагогикалық қызметтің барлық түрлерін біріктіреді.

Тәрбие жұмысының мақсаты-Тәрбие жұмысын ұйымдастыру сапасын арттыру, белсенді азаматтық ұстанымы мен жоғары құқықтық мәдениеті бар жоғары білімді мамандарды тәрбиелеу.