Кафедры меңгерушісі: Джумажанова Гульжанар Какимжановна
БАЙЛАНЫСТАР

Мекен жайы: Қазақстан Республикасы 071400, Cемей қаласы, Кашаган көш. 1, 101 кабинет
E-mail: kaf.psychology@semgu.kz

Бакалавриат бойынша білім беру бағдарламалары

Білім беру бағдарламасы Бейіндік пәндер Қызмет саласы
01101 Педагогика және психология Биология География Әр түрлі үлгідегі және түрдегі білім беру мекемелерінде балаларды, педагогтар мен ата-аналарды әлеуметтік қолдау.

Оқушылардың денсаулығы,  дамуында проблемалары бар балалар мен жасөспірімдерді әлеуметтендіру. Дарынды балалардың жеке-тұлғалық дамуы.

6В03102 Психология Биология География – медициналық мекеме;

– психологиялық орталық;

– банк қызметі;

– құқық қорғау органдары;

– әскери бөлімдер

– негізгі жәнекәсіптік мектептер;

– арнайы мектептер;

– техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру

 

 

Магистратура бойынша білім беру бағдарламалары

 

7М01101 Педагогика және психология
7М01102 Педагогика және психология (бейінді)
7М03101 Психология
7М03102 Психология (бейінді)

 

 

 

 

 

 

 

Психология оқу кафедрасының профессорлық-оқытушы құрамы

Оқытушы Лауазымы, ғылыми дәрежесі, жетістіктері Оқылатын пәндер байланыс телефоны,

e-mail

1 Джумажанова Гульжанар Какимжановна Психология ғылымдарының кандидаты.

«Білім беру ісінің құрметті қызметкері» төс белгісі мен марапатталды, 2018 ж

 

1.Байланыс және тұлғааралық қарым-қатынас психологиясы

2.ЖОО-да психологиялық және педагогикалық пәндерді оқыту әдістемесі

3.Кикілжіңнің теориясы мен практикасы

4.Менеджменттегі эксперименттік және кросс-мәдени зерттеулер

5.Психология және білім берудегі мәдени, тарихи және қызметтік тәсілдемелер

6.Жеке тұлғаның кәсіби психологиясы, персоналды оқыту және дамыту

7.Басқару психологиясы

8.Байланыс және тұлғааралық қарым-қатынас психологиясы

9.Білім беру менеджерінің кәсіби біліктілігі

87025099343

dariya69@mail.ru

2 Турсунгожинова Гульнар Сайлаухановна Психология ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор м.а. 1.Медициналық психология

2. Методика преподавания психологии

3. Методика преподавания психологических и педагогических дисциплин в ВУЗе

4. Теория и практика психологического тренинга

5 Экспериментальные и кросс-культурные исследования в менеджменте

6. Жанжалдың теориясы мен практикасы

7. Теория и практика конфликта

8. Экспериментальные и кросскультурные исследования в менеджменте

9. Теоретико-методологические основы психологии

10. Психология общения и межличностных отношений

87017803559

gulnar3745@mail.ru

 

3 Едигенова Алма Жунусбековна Педагогика ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор м.а. 1.Жанұялық қатынастар психологиясы

2.Әскери психология

3.Педагогикалық психология

4.Психология тарихы

5.Бағалаудың өлшемдік технологиялары

6.Әлеуметтік-саяси білім модулі (әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану,психология)

87759986823

alma_edige@mail.ru

 

4 Беленко Оксана Генадьевна Психология ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор м.а 1. Специальная педагогика и психология

2.Психология

3. Юридическая психология

4. Лидерство и психология личностного роста

5. Практикум коучинг в образовании

6. Этика лидера

7.  Культурно-исторический и деятельностный подходы в психологии и образовании

8. Профессиональная психология личности, обучения и развития персонала

9. Профессиональная компетентность менеджера образования

87052445778

oksanapp2005@mail.ru

5 Оралканова Индира Адылкановна Қауымдастырылған профессор м.а, PhD доктор

« ЖОО-ның үздік оқытушысы» 2018 ж

1.Инклюзивті білім беру

2. Білім беру менеджменті саласындағы психологиялық зерттеу әдістері бойынша практикум

3.Көшбасшы этикасы

4. Тұлғаның өзін – өзі реттеудегі заманауи психотехникасы

5. Ғылыми зерттеулердегі академиялық хат

87772862986

indir.85@mail.ru

6 Аманова Арай Кокараевна PhD,  қауымдастырылған профессор м.а 1.Медициналық психология

2.Эксперименттік психология

3.Жеке тұлғаның өзін-өзі реттеудің заманауи психологиялық техникалары

4.Психологиялық тренингтің теориясы мен практикасы

5.Зерттеуді ұйымдастыру және жоспарлау

6.Білім берудегі коучинг практикумы

7.Білім беру менеджмент саласында психологиялық зерттеу әдістері бойынша практикумы

8 Акмеология

87029162244

Amana1986@mail.ru

7 Абишева Шолпан  Шакаримовна Аға оқытушы 1.Педагогическая психология

2.Этнопсихология

3.Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе

4. История психологии

5. Возрастная психология и физиология

6. Введение в общую психологию

7. Технологии критериального оценивания

8. Профессиональный казахский (русский) язык

87773394280

abisheva.s@bk.ru

8 Жакпарова Гульнар Алдонгаровна Аға оқытушы 1.Қарым- қатынас психологиясы

2.Жарнама психологиясы

3.Психология

4.Әлеуметтік-саяси білім модулі (әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану,психология)

5Жас ерекшелігі психологиясы және физиология

6.Мектепте арнайы психологтың жұмысын ұйымдастыру

7.Практикалық психология

8.Арнайы педагогика және түзету психологиясы

87073170929

guma_6565@mail.ru

9 Нурбекова Меруерт Аманкельдиевна Аға оқытушы 1.Практикум по психологии

2.Организация психологической службы в образовании

3.Модуль социально – политических знаний (социология, политология, культурология, психология)

4.Психология семейных отношений

87027258395

meruert001@mail.ru

10 Жилгильдинова Шынар Серикбосыновна Аға оқытушы 1.Практикалық психология

2.Психотерапия

3.Саяси психологиясы

4.Жеке тұлға психологиясына кіріспе

5.Әлеуметтік психологияға кіріспе

6..Эксперименталды психология

 

87077420522

Zhilgildinova

7979@mail/ru

11 Жилгильдинова Мадина Жаксылыковна Аға оқытушы 1.Этнопсихология

2.Діни сана психологиясы

3. Арнайы бағытталған шетел тілі

4.Саяси психология

5.Басқару психологиясы

6. Қарым-қатынас психологиясы

7.Жас ерекшелік психологиясы мен физиологиясы

8.Әлеуметтік-саяси білім модулі (әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану,психология)

87009611923

madik-ledi@mail.ru

12 Адильжанова Куралай Советхановна Аға оқытушы 1.Психологияны оқыту әдістемесі

2.Психологиялық кеңес беру негіздері

3.Әлеуметтік-психологиялық тренинг

4.Кеңес беру және психокоррекция негіздері

87085232472

Adilzhanova77@mail.ru

13 Рапикова Сандугаш Ануарбековна Аға оқытушы 1.Арнайы білім беруді басқару негізі

2.Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе

3.Білім берудегі психологиялық қызметті ұйымдастыру

4.Өзін-өзі тану

87778498183

sandu_r83@mail.ru

14 Нурмухамбетова Кымбат Мейрамбековна Аға оқытушы 1.Әлеуметтік-саяси білім модулі (әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану,психология

2.Жаңартылған білім беру мазмұны мен критериалды бағалаудың  технологиясы

3.Этно-әлеуметтік білім

87014447012

kimba28.1990@mail.ru

15 Карменова Кымбат Алдабергеновна Аға оқытушы 1.Байланыс және тұлғааралық қарым-қатынас психологиясы

2.Психология бойынша практикумы

3.Психология

4.Тұлға психологиясы

5.Әлеуметтік-саяси білім модулі (әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану,психология)

8778257199292_kima@mail.ru
16 Блок Инесса Николаевна Аға оқытушы 1. Практикум по психологии

2. Профессиональный казахский (русский) язык

3. Специальная педагогика и психология

4. Практикум по психологии

5.Психология

6. Психология общения

7. Профессионально-ориентированный иностранный язык

 

87072488373

inessamihailichenko@mail.ru

17 Амантаева Айгерим Кайратовна Аға оқытушы 1. Діни сана психологиясы 2.Психология

3. Жарнама психологиясы

4.Жалпы психология

5.Жас ерекшелік психологиясы және физиологиясы

6. Әлеуметтік-саяси білім модулі (әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану,психология)

 

87009611279

aigerima_amantaeva@mail.ru

18 Алимгазинова Айгерим Казбековна Оқытушы 1.Саяси психологиясы

2.Қарым- қатынас психологиясы

3.Әлеуметтік-психологиялық тренинг

4.Эксперименттік психология

5.Инклюзивті білім бер

6.Әлеуметтік-саяси білім модулі (әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану,психология

7.Өзін-өзі тану

87714396895

aigerim.alimgazinova@mail.ru

 

Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің  психология кафедрасы  білім  беру саласында жоғары білікті  мамандар  даярлайтыны мәлім.  5В010300 – Педагогика және психология, 5В050300 – Психология мамандықтарының түлектері  еңбек  нарығында  жоғары  бағаланады. Игерген мамандыққа сәйкес  білім беру (педагог-психолог) және  тағы басқада  салаларда (денсаулық, бизнес, ішкі істер министрлігінде, төтенже жағдай, әлеуметтік) жұмыс істейді. Барлық түлектер жұмыспен қамтылған.

Кафедра оқытушылары ЮНИСЕФ жобасын жүзеге асыруда қатысады: «Ауылдық жердегі мектеп жасына дейінгі балалар үшін арнайы әлеуметтік шарттар моделін дамыту ретінде Әуезов және Шелобай (Бакырчик) поселкісінде лекотекалар ұйымдастырылды»; «Қазақстанда орналасқан осал топтардың арасынан қауіп-қатер ауыртпалығын төмендету бойынша қолдау көрсету»; «Лекотека әлеуметтік қызметтерді қолдау бағдарламасын жүзеге асыру формасы ретінде», № 517504  Темпус Евроодақ «Орта Азия елдерінде  педагогика мен менеджмент оқу бағдарламаларын  жаңарту және дамыту»  және    ҚР  ғылым және білім министрлігі қаржыландарған «Қазақстан Республикасынның азаматының мінез-құлқын  әлеуметтік және саяси   психолингвистикалық әдістер арқылы түзету».

Психология кафедрасында «Жылдың үздік  оқытушысы» атты гранттының иегерлері оқу-тәрбие үрдісін іске асырады:

 • 2012 жыл – профессор Сатиева Ш.С.
 • 2013 жыл – доцент Джумажанова Г.К.
 • 2015 жыл – доцент Турсунгожинова Г.С.

Кафедра мамандық даярлауға байланысты  профессорлық оқытушылар  құрамының(ПОҚ)  жалпы саны 20 оқытушыдан тұрады:

 • 1 – профессор;
 • 7  – ғылым кандидаты;
 • 1  – PhD доктор;
 • 5 – ғылым магистрі;
 • 3 –аға оқытушы;
 • 3 –оқытушы.

Кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамының жетекшілігімен студенттер ғылыми үйірмелерде, оқу-зерттеушілік топтарда ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізеді, халықаралық, аймақтық, студенттік ғылыми-практикалық конференцияларға, аймақтық олимпиадаларға, студенттік ғылыми жұмыс конкурстарына қатысады.
Түлектер ғылыми-зерттеушілік іс-әрекетке бағытталған, өз оқуларын магистратурада жалғастырады.
Студенттер мен магистрлардың  болашақ жұмысына қажетті дағдыларды меңгеру мақсатында  оқу үрдісіне  тренингтер мен тәжірибелік  сабақтар  кірістірілген.      Сонымен қатар:

 • Өз бойындағы мықты жақтарын және ерекше қабілеттерін айқындау үшін;
 • Кез келген психологиялық  мәселелерде, кикілжіңдерде, өзін және өзгені түсініп, оңтайлы шешім  қабылдау  үшін;
 • Өзін-өзі басқарудың, сенімді мінез-құлықтың  және тиімді қарым-қатынасқа түсу дағдаларын  қалыптастыру  үшін.

Студенттердің игерген білімдері болашақ  мамандықтарындағы жетістіктеріне, ғылымда және  жеке өмірлерінде  өзіндік мүмкіндіктерін анықтауға көмек тигізеді.

Біз студенттер мен магистрларды даярлауда білім деңгейіне байланысты  психо-педагогикалық іс-әрекеттерде  ептілік пен  кәсіби құзіретті, бәсекеге қабілетті, білім беру, денсаулық сақтау, ішкі істер министрлігі, төтенше жағдай және де  Қазақстан Республикасының басқа да ұйымдарында  жемісті қызмет етуге, сонымен қатар    тәжірибелік қолданыс аймағында жүйелі ойлап және  пікірді өзгертуге қабілетті,   кәсіби және   азаматтық  жауапкершілікті   ұғынатын  жеке тұлғаның   қалыптасуын қамтамасыз етеміз.

Кафедра   кәсіби құзыретті тәжірибелік-зерттеуші, жаңашыл, кеңесші,  еңбек нарығында динамикалық шарт негізінде қажеттілікті қамтамасыз ететін жоғары маман даярлауда  өз үлесін енгізеді.

Кафедраның міндеті:

 • Бітіруші түлектің үнемі өзіндік дамуы мен шыңдалуына, психо-педагогикалық ғылымдардың жаңашыл  бағытының дамуында  жаңа  білім мен  құзіреттілік  шеберлігін  игеруге даярлау;
 • Психо-педагогикалық мәселелерді білікті әрі жүйелі түсіну, ақпараттық ресусратдағы заманауи оқытылатын құралдарды қолдануда немесе ғылыми педагогикалық  және  ғылыми зерттеу іс-әрекет негізіндегі дағдыларды игерген маман даярлау;
 • Бәсекеге қабілетті зерттеуші-маман, ғылыми іс-әрекетте құзіретті, бүкіл әлімдік тәжірибемен және білім берудегі психологиялық даму тенденцияларын игерген  түлекті  даярлау;
 • Мамандықтың пәндік аймағына байланысты жүйелі түсіну  қабілетін,   білім берудегі ғылыми қолданбалы  жұмыстарды   жүргізетін маман даярлау;
 • Отанға деген махаббат, әр түрлі мәдениет, салт-дәстүр, әдет-ғұрыпты құрметтеу рухын тәрбиелеу.

ҚЫЗМЕТТІҢ НЕГІЗГІ ТҮРЛЕРІ:

 • Ұйымдастыру технологиясы (заманауи психо-педагогикалық технологиялар негізінде студенттер мен магистрларға оқыту және тәрбиелеуді ұйымдастыру);
 • Ғылыми зерттеу жұмыстары (халықаралық, аймақтық ғылыми-зерттеу  жобаларын модельдеу және жүзеге асыру,  студенттер мен магистрлармен бірлескен ғылыми жобалар даярлау,  халықаралық, республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияларды ұйымдастыру және қатысу, халықаралық бірлестіктің дамуы);
 • Жоғары оқу орыннынң білім беру кеңістігінде оқу-тәрбие үрдісін ұйымдастыру;
 • Оқу –тәрбиесін жобалау мақсатында аймақтық білім беру  ұйымдарымен өзара қатынас,  тәрбиеленушілердің өзіндік ерекшелігі және  психо-педагогикалық зерттеудің әлеуметтік дамуы; білім алушылардің жас және өзіндік ерекшеліктерін негізге ала отырып, түзету-дамыту жұмыстарын  бағдарламасын құрастыру.
 1. Оқытушыларға, магистранттар мен студенттерге дәріс оқу үшін шет елден 1 ғалым шақыру;
 2. Кафедра бойынша профессорлық-оқытушылық құрамының басылымдары монографиялар – 3, оқу-әдістемелік құрал – 3;
 3. Ғылыми зерттеу жұмыстарын орындауға білім алушыларды тарту деңгейін жоғарылату – 95%;
 4. Академиялық ұтқырлықты жүзеге асыру – 1 студент;
 5. Бітірушілердің жұмысқа орналасуы – 100%;
 6. Кафедраның профессор- оқытушылар құрамының біліктілігін арттыруды ұйымдастыру – 30%;