Заведующий кафедрой: Степанова Ольга Александровна
КОНТАКТЫ

Телефон: +7 (7222) 35-46-02
E-mail: kaf.tf@semgu.kz

Кафедра была образована в Семипалатинском технологическом институте мясной и молочной промышленности в 1984 году под названием «Холодильно-компрессорные машины и установки». Первым заведующим кафедрой был к.т.н., доцент Холдин Н.В.

В 1996 году при образовании Семипалатинского государственного университета кафедра была преобразована в кафедру «Техника и физика низких температур и Автоматизации технологических процессов», в этот период руководил кафедрой к.т.н., доцент Асамбаев А.Ж.

В 2004 году в связи с введением нового классификатора специальностей кафедра получила новое название «Техническая физика», а руководить кафедрой стал первый заместитель генерального директора НЯЦ РК д.ф-м.н. Жотабаев Ж.Р.

В 2008 году кафедра переименована в «Техническая физика и теплоэнергетика», а зав. кафедрой стала д.т.н. Мукушева М.К.

В разные годы существования кафедры в числе ведущих ученых работали профессоры:

— Зайцев Е.Д., Свинцов В.Я.;

— доценты: Холдин Н.В., Яценко Н.А., Ли В.Т., Шингисов А.У., Асамбаев А.Ж., Золотов А.Д. и др.

С 2011 года по настоящее время заведующей кафедрой «Техническая физика и теплоэнергетика» является Степанова Ольга Александровна.

Энергетикасаласындатеориялықжәнепрактикалықтереңбілімібаржоғарыбілікті, бәсекегеқабілеттімамандардайндау.

Кафедра міндеттері:

 • еңбек нарығында ҚР МЖМБС талаптарымен іске асырушы бағдарламалар арқылы жоғарғы оқу орнынан кейінгі және қосымша профессионалдық білім беру негізіндегі кафедраға бекітілген мамандарды дайындау;
 • кафедрамен бекітілген пәндер бойынша оқу процесін іске асыруда бекітілген оқу жоспары мен пән бағдарламасына сәйкес іштей және қашықтан оқыту формаларын дайындау;
 • кафедра профиліне сәйкес ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізу;
 • кафедраның компетенциясы аясында сапа аумағында университеттің жетекшілік саясатын іске асыру;
 • білім алушының білім-ғылым аясы процесінде жекелей интеллектуалды, мәдени және өнегелі біліктіліктерін дамытуға жағдай жасау.

Қызметтердің негізгі түрлері:

 • мамандарды дайындау және түлектендіру бойынша өзекті оқу бағдарламасын әзірлеу;
 • кафедраның оқу пәндерін оқытудағы оқу-әдістемелік кешендермен қамтамасыз ету;
 • кафедраның пәндері бойынша жұмысшы оқу жоспарына сәйкес барлық оқу сабақ түрлерін жүргізу, олардың сапасын қамтамасыз ету;
 • білім алушымен оқу материалдарын игеру мүмкіншілігін арттыру үшін білім беруде заманауи білім беру технологиясы мен түрлерін әзірлеу және пайдалану;
 • білім алушылардың өздік жұмысын оқу-әдістемесіне енгізу және ұйымдастыру;
 • барлық профессионалдық іс-тәжірибе түрлеріне, білім алушыларды машықтандыру, курстық және дипломдық жобалар (жұмыстар), магистерлік диссертациялар, докторлық диссертацияларға жетекшілік ету және ұйымдастыру;
 • мамандарды дайындауда кәсіпорынмен, ұйымдар мен мекемелермен жұмысшы ынтымақтастық түрлерін дамыту;
 • кафедраның профиліне сәйкес ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру;
 • магистратура және phD-докторантура негізінде ғылыми-педагогикалық кадрларды дайындау;
 • мемлекеттік және халықаралық ғылыми бағдарламалармен, кафедра аралық және жоғарғы оқу орын аралық ғылыми зерттеулерге қатусы;
 • ғылыми зерттеу және машықпен алмасу аясында алдыңғы қатарлы қазақстандық және шетелдік ЖОО университет аралық байланыстарды орнату;
 • студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру және жетекшілік ету;
 • білім алушыларда патриоттық сезімдерін, азаматшылық, интернационализм, жоғарғы мораль және инабаттылық, өнегеліктілігін құру;
 • кафедраның жалпылама іс-шараларына белсенді түрде қатысу арқылы салауатты өмір салтын жүргізуді ынталандыру;
 • таңдалған мамандық бойынша ой қабілетін кеңейту, ой-өрісті дамыту бойынша кафедраның профилі бойынша тақырыпты іс-шараларды өткізу арқылы жүргізіледі;
 • орташа жалпыға ортақ білім беру ұйымдарында, профессионалдық мектептерде, профессионалдық лицейлер мен колледждарда кәсіби бағыт бағдар беру жұмыстары жүргізілуде.
 1. СТ РК ИСО 9001:2009 және  МС ISO 9001:2008 стандарттардың талаптарына сәйкес динамикалық түрде дамып келе жатқан сапа менеджмент жүйе нәтижелілігін тұрақты жақсарту.
 2. Кафедра оқу бағдармаларының институционалды аккредитацияның аралық есебін 100% өту.
 3. Бір ғылыми монография жариялау.
 4. Екі  PhD-докторанттардың Ресей мемлекетінің ЖОО ғылыми тәжірибе  өтуі.
 5. Нөлдік емес импакт-факторы және дәйексөз индексі (Скопус, РИНЦ және т.б.) бар  ғылыми еңбектерді  журналға жариялау — 6.
 6. Бұқаралық ақпарат құралдарында иммидждік мақалалрды жариялау – 2.
 7. Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстар мен университеттің қоғамдық өміріндегі белсенділігің 10% -ға арттыру.