ҒЫЛЫМИ-ТЕХНИКАЛЫҚ КЕҢЕС ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ

1. Қолдану аясы
Осы ереже «Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті» КеАҚ оқытушыларының, магистранттары мен докторанттары және студенттерінің шығармашылық-ғылыми әлеуетін дамыту мақсатында әзірленді.
 
2. Нормативтік сілтемелер
Ережені әзірлеу кезінде келесі құжаттар ескерілді:
- 27.07.2007 ж. №319-III «Білім туралы» Заңы 
- Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізілді 11.07.2017 ж.
- «Ғылым туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 18 ақпандағы № 407-IV Заңы Мазмұны 
- Семей қаласының Шәкәрім атындағы университетінің жарғысы
- «Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті» КеАҚ Сапа саласындағы саясаты.
 
3. Жалпы ережелер
3.1 Ғылыми – техникалық кеңес (бұдан әрі – ҒТК) университетте ғылыми-зерттеу жұмыстарын үйлестіруді өз өкілеттігі және қызмет бағыттары шегінде жүзеге асыратын консультативтік-кеңесші орган болып табылады. 
3.2 ҒТК құрамы ғылым салалары бойынша университеттің жетекші ғалымдары мен мамандарынан құралады және ҒТК Төрағасының бұйрығымен бекітіледі. 
3.3 ҒТК төрағасы ретінде университеттің Ғылым және инновация жөніндегі проректоры, оның орынбасары, үйлестірушісі және техникалық хатшысы бар.
3.4 ҒТК өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының «Ғылым туралы» Заңын, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің заңнамалық актілерін, өзге де нормативтік құқықтық актілерді және осы Ережені басшылыққа алады.
 
4. ҒТК қызметінің негізгі міндеттері мен функциялары
4.1 ҒТК негізгі міндеттері
- стратегиялық және ағымдағы мәселелерді қарастыру, кешенді ғылыми және инновациялық жобаларды орындау кезінде кафедралар мен ғылыми бөлімшелердің жұмысын үйлестіру; 
- ғылыми-техникалық қызметтің тиімділігін арттыру бойынша университет басшылығы үшін ұсыныстар әзірлеу; 
- магистранттар мен докторанттардың диссертациялық жұмыстарының тақырыптарын анықтау, базалық кафедралардағы студенттер мен магистранттардың ҒЗЖ тиімділігін бағалау;
- институтта орындалатын ғылыми зерттеулер мен әзірлемелердің өтінімдерін сараптау, нәтижелерін талдау және бағалау; 
- өнеркәсіп салаларын ғылыми-техникалық қызмет пен ғылыми қамтамасыз етуді қалыптастыру және іске асыру тетіктерін әзірлеу; 
- инновациялық қызметтің тиімділігін арттыруға және ғылыми-техникалық прогресті жеделдетуге ықпал ететін ғылыми-техникалық қызметтің басым және перспективалық бағыттарын айқындау; 
- қолданбалы ғылыми – зерттеу жұмыстарын (бұдан әрі-ҒЗЖ) іске асыру стратегиясын анықтау және орындалу барысын бақылауды жүзеге асыру);
 - ЗЖ негізгі тапсырмаларын орындау бойынша орындаушылардың жұмыстарын үйлестіру;
- университетте ғылыми зерттеулердің бағыттарын қалыптастыру, ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар жоспарларын әзірлеу бойынша ұсыныстар дайындау;
- ғылым дамуының басым бағыттарына сәйкестігіне ҒЗЖ сараптамасын ұйымдастыру және өткізу;
- жеке кезеңдерді және аяқталған жұмыстарды қабылдауды жүзеге асыру, олардың нәтижелері бойынша ұсыныстар дайындау.
4.2 ҒТК жүктелген міндеттерді орындау үшін келесі функцияларды жүзеге асырады:
- аймақтағы ғылыми-техникалық саясаттың ағымдағы жағдайын талдайды және университеттің осы бағыттарға қатысу стратегиясын әзірлейді; 
- ғылыми жобаларға сараптамалық бағалау жүргізуді және қарауды ұйымдастырады, университеттің ғылыми зертханаларының даму стратегиясын анықтайды; 
- ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстардың бағыттарын таңдау, жоспарлары мен бағдарламаларын қалыптастыру бойынша ұсыныстар әзірлейді ; 
- қаржыландыруды жергілікті бюджет қаражаты есебінен жүзеге асыру қажет ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстардың тізбесін қалыптастыру бойынша ұсыныстар дайындайды;
- жоспарларға сәйкес орындалған ғылыми зерттеулер мен тәжірибелік-конструкторлық жұмыстардың нәтижелерін қарайды және бағалайды, оларды одан әрі пайдалану бағыттары бойынша ұсынымдар әзірлейді; 
- ҒЗЖ жобаларының авторлары мен орындаушыларын мемлекеттік сыйлықтарды және басқа да қоғамдық көтермелеу түрлерін және олардың қызметтерін қоғамдық тануды ұсыну бойынша ұсыныстар қалыптастырады;
- ғылыми қызметтің негізгі бағыттарын, маңызды ғылыми мәселелерді, басқа ғылыми мекемелермен шығармашылық ынтымақтастық және үйлестіру мәселелерін, ғылыми кадрларды даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттырумен байланысты мәселелерді талқылауды жүргізеді;
- республикалық және салалық ғылыми-техникалық бағдарламалардың жаңаларын қалыптастыру және қолданыстағыларын орындау жөніндегі ұсыныстарды қарайды.
 
5. ҒТК мүшелерінің құқықтары мен міндеттері 
5.1 ҒТК мүшелерінің қабылданған шешімдерге сәйкес немесе ҒТК төрағасының тапсырмасы бойынша құқығы бар:
- университеттің құрылымдық бөлімшелерінің басшыларынан ҒТК қаралатын мәселелерді дайындау үшін қажетті мәліметтер мен материалдарды сұратуға;
- материалдарды дайындауға қатысу үшін олардың басшылығымен келісім бойынша бөлімшелердің қызметкерлерін тарту;
- ҒТК қарауына келіп түскен материалдарды қарау және қорытынды жасау үшін құрылымдық бөлімшелерге беруге; 
- жекелеген мәселелер бойынша ҒТК шешімдерінің жобаларын қарау және дайындау бойынша тұрақты және уақытша комиссиялардың жұмысына қатысу;
- ғалымдар мен неғұрлым білікті мамандар қатарынан сарапшыларды тарта отырып, ҒТК-да қарауға белгіленген материалдардың алдын ала сараптамасын ұйымдастыру.
5.2. ҒТК мүшелері отырыстарға қатысуға және олардың жұмысына белсенді араласуға, ҒТК шешімдерін, ҒТК отырысына мәселелерді дайындау бойынша төрағаның тапсырмаларын орындауға міндетті (сараптамалар жүргізу, баяндамалар мен шешімдер жобаларын дайындау және т.б.).
 
6.  Жұмыс регламенті 
6.1. ҒТК отырыстары төраға бекітетін жұмыс жоспарына сәйкес өткізіледі. Қажеттілігіне қарай ҒТК кезектен тыс отырыстары өткізіледі. 
6.2. Төраға бекітілген жоспарға сәйкес жұмысты ұйымдастырады және ҒТК отырыстарын тексереді. Төраға болмаған кезде оның функцияларын орынбасары атқарады.
6.3. Үйлестіруші ҒТК отырыстарын дайындау (кезекті отырыстар туралы ҒТК мүшелерін хабардар ету) және өткізу бойынша ағымдағы жұмысты жүзеге асырады.
6.4. ҒТК отырыстарының хаттамаларын, құжаттаманы ресімдеуді және таратуды техникалық хатшы қамтамасыз етеді. 
6.5. Егер отырысқа ҒТК тұрақты мүшелерінің кемінде жартысы қатысса, шешімдер қабылданады; егер оған ҒТК қатысып отырған тұрақты мүшелерінің кемінде 2/3-і дауыс берсе, шешім қабылданды деп есептеледі.
6.6. ҒТК шешімдері ашық дауыс беру арқылы қабылданады. ҒТК жай көпшілік дауыспен өз құзыретіне кіретін кез келген мәселе бойынша жасырын дауыс беруді өткізу туралы шешім қабылдай алады.
6.7. Кеңес шешімдері ұсынымдық сипатта болады. ҒТК шешімдеріне міндеттілік мәртебесін беру үшін мәселенің мәні бойынша ректордың бұйрығы шығарылады. 
6.8. ҒТК материалдық – техникалық қамтамасыз етуін университет жүзеге асырады.
 
 
7. Құрылымы
7.1. ҒТК құрамына лауазымы бойынша кіреді: Басқарма Төрағасы - ректор, Басқарма мүшелері – проректорлар, факультет декандары.
7.2. Университеттің құрылымдық бөлімшелерінің ұсыныстары негізінде жетекші ғалымдар мен мамандар арасынан ҒТК құрамына енгізілетін тұрақты мүшелер. 
7.3. ҒТК дербес құрамы, оның ішінде ҒТК төрағасы орынбасарының, үйлестірушінің және техникалық хатшының кандидатурасы ҒТК бірінші отырысында қаралады және қабылданған шешім негізінде ректордың бұйрығымен бекітіледі.
 7.4. ҒТК құрамына ректораттың ұсынысы бойынша қауымдасқан мүшелер ретінде Бөгде ұйымдардың қызметкерлері кіруі мүмкін. ҒТК мүшелерінің жалпы саны 20 адамнан аспауы тиіс.
Ғылым